Polityka Prywatności

 1. [Administrator] Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę Polish Pharmacies Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, NIP 522-305-00-61, REGON 363410053, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000594187, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator).
 2. [Kontakt] Z Administratorem możesz skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej, jak również za pośrednictwem adres e-mail administrator@coolpoint.pl.
 3. [Inspektor Ochrony Danych] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@coolpoint.pl.
 4. [Prawo] Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także przepisami prawa krajowego.
 5. [Zakres] Gromadzone dane osobowe obejmują: a) Imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby zamawiającej, b) Imię i nazwisko osoby odbierającej, c) Dane dostawy (Imię i nazwisko i adres)
 6. [Cele] Skorzystałeś z usługi naszych kontrahentów abyśmy dostarczyli Tobie przesyłkę w ramach usług zarządzania transportem. Dane przetwarzane będą w celu: a) wykonania umowy łączącej nas z naszymi kontrahentami (w zakresie zarządzania transportem), w szczególności dostarczenia przesyłki do Coolpoint’u oraz b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – oba cele na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 7. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam dostarczenie przesyłki.
 8. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższego, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu.
 9. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas realizacji celów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, podmioty zapewniające obsługę prawną, kurierzy, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z realizacji zamówienia.
 10. [Zabezpieczenie danych] Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 11. [Pozostałe postanowienia] Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności

<< wstecz